Facebook

Ch. Chara Sladkoe Pyatnyshko (n_22) 21.07.2016

Pedigree

 
Chara
1 year
   
Chara
1 year
Chara
1 year
Chara
1 year
Chara
1 year
Chara
9 months
Chara
9 months
Chara
9 months
Chara
9 months
Chara
8 months
Chara
8 months
Chara
8 months
Chara
8 months
Chara
6.5 months
Chara
6.5 months
Chara
6.5 months
Chara
6.5 months
Chara
5 months
Chara
5 months
Chara
5 months
Chara
5 months
Chara
3,5 months
Chara
5 months
Chara
7 weeks
Chara
6 weeks
Chara
5 weeks
Chara
2 months
Chara
5 weeks
Chara
4 weeks